Styrofoam Girl, 2012
Polychromed bronze
45 x 18 x 16 inches
Styrofoam Girl, 2012
Polychromed bronze
45 x 18 x 16 inches
Styrofoam Girl, 2012
Detail
Styrofoam Girl, 2012
Detail